หน้าหลัก

จาก ThaiPoliticsGovernment

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองแห่งสถาบันพระปกเกล้า
ฐานข้อมูลสารานุกรมสรุปหัวข้อการเมืองการปกครองของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในขณะนี้มี 902 บทความ
ภาพ:Warn.png ขณะนี้ ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองแห่งสถาบันพระปกเกล้าได้มีการโอนย้ายข้อมูลไปที่เว็บ สถาบันพระปกเกล้า

ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลที่มีการ Update ได้ที่ ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองแห่งสถาบันพระปกเกล้า แพลตฟอร์มการซื้อขายบนเบราว์เซอร์ในประเทศไทย ภาพ:Warn.png


ภาพ:Wbar green1.jpg
บทความคัดสรรเดือนนี้
แม่แบบ:บทความคัดสรร/กันยายน 2554
ภาพ:Wbar_blue.jpg
บทความล่าสุด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ทำการอภิวัตน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ[1] คณะราษฎรจัดทำร่าง พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พ.ศ. 2475 ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานลงมา ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระองค์ทรงเติมคำว่า “ชั่วคราว” กำกับต่อท้ายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม โดยมีพระราชกระแสรับสั่งแก่คณะราษฎรว่าให้ใช้ พ.ร.บ. ธรรมนูญฯ นี้เป็นการชั่วคราว แล้วให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งคณะอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร (ปรีดี พนมยงค์ 2526 : 346) อ่านต่อ...

ภาพ:Wbar_purple2.jpg
สารานุกรม
กลุ่มที่ 1 พระมหากษัตริย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ - พระมหากษัตริย์ในสมัยต่างๆ - กฎหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ - การสืบสันตติวงศ์ - พระราชอำนาจ - องคมนตรี - ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


กลุ่มที่ 3 รัฐธรรมนูญ

ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ - เหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญ - สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ - เนื้อหารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ - กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ


กลุ่มที่ 5 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

พรรคการเมือง - การเลือกตั้งกลุ่มที่ 7 เหตุการณ์สำคัญทางการเมือง

รัฐประหาร - กบฏ - เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทย สมัย พ.ศ. 2475-2500 - เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทย สมัย พ.ศ. 2501-2519 - เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทย สมัย พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน


กลุ่มที่ 9 การเมืองภาคพลเมือง

แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง - การมีส่วนร่วมทางการเมืองกลุ่มที่ 11 สันติวิธี/การสร้างสังคมสันติสุข

แนวคิดสันติวิธี - คุณค่าและความสำคัญสันติวิธี/การสร้างสังคมสันติสุข - ความหมายสันติวิธี/การสร้างสังคมสันติสุข - การป้องกันความขัดแย้ง - การยุติความขัดแย้ง - การฟื้นฟู ปรองดอง - กรณีศึกษาการเสริมสร้างสังคมสันติสุข


กลุ่มที่ 13 สารานุกรม คำศัพท์ต่าง ๆ


กลุ่มที่ 2 พระปกเกล้าศึกษา

พระราชประวัติก่อนขึ้นครองราชย์- พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ- พระราชประวัติหลังสละราชสมบัติ- สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ "ประชาธิปไตย"- วัตถุชิ้นเอก


กลุ่มที่ 4 สถาบันการเมือง

สถาบันนิติบัญญัติ - สถาบันตุลาการ - สถาบันบริหาร - ทหาร - องค์กรตามรัฐธรรมนูญ - องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ


กลุ่มที่ 6 การปกครองท้องถิ่น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น


กลุ่มที่ 8 บุคคลสำคัญทางการเมือง

รัฐบุรุษ - นายกรัฐมนตรี - หัวหน้าพรรคการเมือง - ผู้นำฝ่ายค้าน - ประธานรัฐสภา - ประธานวุฒิสภา - ประธานสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มที่ 10 ธรรมาภิบาล

แนวคิดธรรมาภิบาล - คุณค่าและความสำคัญของธรรมาภิบาล - ความหมายธรรมาภิบาล - องค์ประกอบธรรมาภิบาล - แนวคิดธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย - แนวทางเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร - ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล - กรณีศึกษาเรื่องธรรมาภิบาล


กลุ่มที่ 12 การบริหารราชการแผ่นดิน

การบริหารราชการแผ่นดิน


กลุ่มที่ 14 วิทยานิพนธ์ / งานวิจัย / หนังสือต่าง ๆ

วิทยานิพนธ์ - งานวิจัย - หนังสือ - เอกสารวิชาการ


เครื่องมือส่วนตัว