จดหมายเหตุ

จาก ThaiPoliticsGovernment

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

ภาพ:Kpi1.jpg


สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำประมวลจริยธรรมบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้าขึ้น เพื่อให้เกิดสำนึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ โดยได้จัดทำและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 159 ง หน้า 117 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเลขาธิการ แจ้งมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ต่อไป (ได้แนบไฟล์ประมวลจริยธรรมมาด้วย)


สถาบันฯ จัดพิธีทำบุญประจำเดือนตุลาคม 2552 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 เวลา 8.30 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงาน ก.พ.โดยมีการปาฐกถาธรรม หัวข้อ “การพัฒนาจิตและอานิสงส์” โดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร)และเจริญพระพุทธมนต์ โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร) พร้อมพระสงฆ์ 8 รูป เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นสหธรรมิกสมาชิกชมรม “คนดีมีธรรมะ” เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ โดยสามารถรับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน


ประชุมกรรมการยกร่างหลักสูตร สสสส2 อ. 7 เม.ย. 13:00 – 16:00


ประชุมนำเสนอแนวทางความความหน้าของพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพ (ต่อจากพัฒนาบุคลากรเมื่อ 27 มีนาคม) ห้องระฆังทอง ร้านนนท์นที พ. 8 เม.ย. 08:30 – 17:00


ร่วมประชุม Panel Discussion "NATO at 60 : Transformation to a Global Security Provider?" Mandarin Oriental Hotel พฤ. 9 เม.ย. 18:00 – 22:30


ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ห้อง 3316 ชั้น 3 เวลา 13.30 น.จ. 20 เม.ย. 13:30 – 15:30


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร สสสส 2 ที่พิพิธภัณฑ์ ชั้น 5 เวลา 13.30 น.อ. 21 เม.ย. 13:30 – 15:30


ประชุมเครือข่าย ที่สมาคมวิทยุโทรทัศน์นักหนังสือพิมพ์ พฤ. 23 เม.ย.15:00 – 16:00


ประชุมคณะกรรมการห้องสมุดอิเล็คทรอนิคส์ 10.00 ห้อง 301 อาคารรัฐสภา 2 จ. 27 เม.ย. 10:00 – 12:00


ประชุมเครือข่าย หยุดทำร้ายประเทศไทย รร.เรดิสัน อ.28 เม.ย.12:00 – 13:30


นัดประชุมคณะทำงานรณรงค์เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง


กำหนดงาน สถาบันเดือน เมษายน 2552


26 ตุลาคม 51 1330-1700 สถาบันพระปกเกล้า---- 7 ตุลาคม 51 เวลา 05.45-06.15 น. เลขาธิการฯได้ออกอากาศทีวีช่อง 3 รายการช่วยคิดช่วยทำ เรื่องสภาพัฒนาทางการเมือง กับการเมืองภาคประชาชน


[[โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและการให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กรณีธุรกิจเกลือ]]” วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา


สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมทางวิชาการ


ผู้เข้าเยี่ยมชม ดูงาน ปรึกษาร่วมงาน กับสถาบันพระปกเกล้า


ข่าวสถาบันพระปกเกล้าที่ลงในหนังสือพิมพ์ประจำวัน


ในวันที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 8.45 – 9.50น.สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จะเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1" สำนักสันติวิธีฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานรัฐสภา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา และศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสีและกรุณาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การเปิดหลักสูตรนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่สำคัญ และจำเป็นต่อการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งการป้องกัน การแก้ไข การฟื้นฟูและเยียวยา ในเรื่องความขัดแย้ง เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการความ ขัดแย้งด้วยสันติวิธี และให้เกิดค่านิยมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

หลักสูตรดังกล่าวมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 92 คน ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารระดับสูงจากภาคการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำศาสนาฯลฯ โดยจะใช้เวลาเรียนประมาณ 9 เดือนคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา

ได้เข้าเยือนและศึกษาดูงาน รับฟังกิจการของสถาบันพระปกเกล้า ถึงกำหนดการที่จะเข้ามาคือในวันอังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา


หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 3 มีการบรรยายวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551 ณ ห้อง 3104 ชั้น 1 อาคาร 3 9.00 - 12.00 น. การเจรจาทางการทูต โดย ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร และ 13.30 - 16.30 น. การบรรยายกระบวนการสานเสวนา / แนวทางการประเมินวิถีทางเลือกแทนการเจรจาไกล่เกลี่ย โดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์


คณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 3 ศูนย์สันติวิธีและธรรมมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

ศึกษาดูงาน ศาลแพ่ง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.30 นาฬิกา คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 3 ศูนย์สันติวิธีและธรรมมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 45 คน นำโดยพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงานไกล่เกลี่ยของ ศาลแพ่ง

ในโอกาสนี้ นายมนูภาน ยศธแสนย์ นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ นายวันชัย ธีราทรง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่ง นายวรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ เลขานุการศาลแพ่ง นางสุจิตรา สำราญสุข ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำ ศาลแพ่ง ได้ให้การต้อนรับ โดย นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ รองอธิบดี ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ได้กล่าวต้อนรับ นายมนูภาน ยศธแสนย์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ได้บรรยาย เรื่อง บทบาทเกี่ยวด้วยยุทธศาสตร์การระงับข้อพิพาท นายสนิท นิติธรรมาศ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง ได้บรรยาย เรื่อง เทคนิค การหาแนวทางระงับข้อพิพาท และนายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ได้บรรยาย เรื่อง บทบาทและการดำเนินงานของ ศาลอาญาในการเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งคณะนักศึกษาได้ให้ความสนใจได้ซักถามปัญหาและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ


วันพฤหัสที่ 8 พฤษภาคม 2551

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ธนาคารโลก (World Bank)

จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การกระจายอำนาจและการปฏิรูประหว่างหน่วยงานรัฐบาล: บทเรียนจากประสบการณ์ต่างประเทศ (DECENTRALIZATION AND INTERGOVERNMENTAL REFORM: SOME LESSONS FROM INTERNATIONAL EXPERIENCE)

โดย Mr. Roland White ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของธนาคารโลก โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักวิชาการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาล

การบรรยายดังกล่าวมีขึ้นในวันพฤหัสที่ 8 พฤษภาคม 2551 เวลา 09:30 –12:00 น. ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

Thursday 8 May 2008 King Prajadhipok’s Institute in conjunction with The World Bank held a special lecture on “DECENTRALIZATION AND INTERGOVERNMENTAL REFORM: SOME LESSONS FROM INTERNATIONAL EXPERIENCE” delivered by Mr. Roland White, World Bank Senior Institutional Development Specialist. Participants are academics, university professors and government officials. The lecture was held on May 8, 2008 at King Prajadhipok Conference Room at 09:30-12:00 hrs.


เลขาธิการได้วยผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับประธานรัฐสภา ตามที่มีประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานรัฐสภาท่านใหม่ขึ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เวลา14.30 นาฬิกา


21 พ.ค.51 เวลา 23.00 นาฬิกา เลขาธิการและ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ร่วมสนทนาในรายการกรองสถานการณ์ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT(ช่อง 11)ประเด็น "บทบาทของสถาบันพระปกเกล้ากับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี"


วันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2551 ผอ.สำนักงานเลขาธิการ มีกำหนดการ เดินทางไปร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจังหวัด


กำหนดการจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า


วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2551 โครงการพลเมืองยุคใหม่ ครั้งที่ 5/2551 ร่วมกับ อบต.ศรีบัวทอง จ.อ่างทอง(วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น : คุณสุมามาลย์)


วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2551 [[อบรมการวางแผนยุทธศาสตร์ฯ]] รร.นิวเทรเวลลอร์ด จ.จันทบุรี (ช่วงที่ 1) (วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น : คุณภควัต)


วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 โครงการเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2551(วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น : คุณธนิษฐา)


วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานที่ศาล(สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล : นุจรินทร์)


วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 เสวนาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.อุทัยธานี(สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา : คุณสุรีย์พร)


วันที่ 20–21 พฤษภาคม 2551 โครงการพลเมืองยุคใหม่ ครั้งที่ 6/2551 ร่วมกับ อบจ.นครราชสีมา(วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น : คุณสุมามาลย์)


วันที่ 23–25 พฤษภาคม 2551 อบรมการวางแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.จันทบุรี (ช่วงที่ 2) (วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น : คุณภควัต) รร.นิวเทรเวลลอร์ดจ.จันทบุรี


วันที่ 26–27 พฤษภาคม 2551 เวทีสัมมนาและระดมความคิดเห็น “ บทเรียนจากการเลือกตั้ง หลังรัฐธรรมนูญใหม่ ” รร.รามาการ์เดนท์(สำนักฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ : คุณศรัณยุ)


วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เสวนาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.นครศรีธรรมราช(สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา : คุณสุรีย์พร)


วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2551 : พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวันพระปกเกล้า และพิธีวางพวงมาลา 31 พฤษภาคม 2551 : พิธีเปิดนิทรรศการ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสยามหนึ่งเดียว” และงานเสวนาวิชาการ (พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : คุณฉัตรบงกช) พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพลินพิศ


วันที่ พฤษภาคม 2551 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน รุ่นที่ 1(สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล : สุวรินทร์)


เครื่องมือส่วนตัว