ชัย ชิดชอบ

จาก ThaiPoliticsGovernment

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

ผู้เรียบเรียง วิชาญ ทรายอ่อน

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จเร พันธุ์เปรื่อง


ภาพ:ชัย_ชิดชอบ.JPG‎

ประธานรัฐสภา เป็นตำแหน่งสูงสุดของอำนาจนิติบัญญัติของไทย ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา จะประกอบด้วยสภาเดียวหรือสองสภา แล้วแต่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในขณะนั้น

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง

นายชัย ชิดชอบชัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 24 และเป็นประธานรัฐสภาคนที่ 28 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนพรรคพลังประชาชน และได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคพลังประชาชน ในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ แทนนายยงยุทธ ติยะไพรัช ที่พ้นจากตำแหน่ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์หลายสมัย ปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย

เนื้อหา

ชีวประวัติส่วนตัว

นายชัย ชิดชอบ เกิดที่จังหวัดสุรินทร์ จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ เข้าสู่วงการทางการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลอีสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และทำธุรกิจโรงโม่หิน ชื่อโรงโม่หินศิลาชัย ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

นายชัย ชิดชอบ สมรสกับนางละออง ชิดชอบ มีบุตรชาย 5 คน หญิง 1 คน[1]

การศึกษา

นายชัย ชิดชอบ ได้รับการศึกษาจนจบมัธยมปลายจากโรงเรียนสุรวิทยาคารและเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ และได้ศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อมาระหว่างดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายชัย ยังศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตจนสำเร็จศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากนี้ นายชัยยังได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันราชภัฎบุรีรัมย์[2]

ชีวิตการเมือง

แม้นายชัย ชิดชอบจะเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ แต่การดำเนินชีวิตนักการเมืองกลับเติบโตจนได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนัน เป็นนักธุรกิจโรงโม่หิน และกลายเป็นนักการเมืองชื่อดังที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ส.ส.ครั้งแรกปี 2512 และเป็นติดต่อกันอีกหลายสมัย บทบาทในสภา นายชัย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมาธิการเกือบทุกครั้งในการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน

นายชัยเริ่มเข้าสู่วงการทางการเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2500 โดยสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2512 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ และจากนั้นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ หลายสมัยด้วยกัน คือ พ.ศ. 2512, 2522, 2526, 2529, 2535, 2538, 2539 และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2548 ต่อมาในปีพ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด พ.ศ. 2550 ได้รับเลือกเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วนกลุ่ม 4 พรรคพลังประชาชน ถือเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอายุมากที่สุดในสภาฯ ด้วยวัย 79 ปี หลังการเลือกตั้ง ได้รับการคาดหมายจากสื่อมวลชนสายการเมืองว่าจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่สุดท้ายได้รับความไว้วางใจจากพรรครัฐบาลให้มาเป็นประธานวิปรัฐบาล ภารกิจที่น่าสนใจขณะดำรงตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลคือการใช้ความอาวุโสที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปให้ความเคารพ เกรงใจ ดำเนินการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ด้วยความสำเร็จทุกครั้ง[3]

ต่อมานายชัย ชิดชอบ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 24 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ ผลการนับคะแนนปรากฏว่า นายชัย ชิดชอบ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร คนใหม่ ด้วยคะแนน 283 ต่อ 158 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 แทนนายยงยุทธ ติยะไพรัช ที่พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อพรรคพลังประชาชน ถูกยุบตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายชัย ชิดชอบ ย้ายมาเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่ จดทะเบียนจัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ปัจจุบันนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลเป็นหัวหน้าพรรค และนางพรทิวา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรค

การสังกัดพรรคการเมือง และการดำรงตำแหน่งทางการเมือง

พ.ศ. 2500 พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้รับการเลือกตั้งที่จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2512 อิสระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2522 พรรคสหประชาธิปไตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2526 พรรคสหประชาธิปไตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2529 พรรคสหประชาธิปไตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2535/1 พรรคสามัคคีธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2535/2 พรรคชาติไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2538 พรรคเอกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2539 พรรคเอกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
พ.ศ. 2549 - สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2550 พรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
พ.ศ. 2551 พรรคเพื่อไทย ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 24
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน พรรคภูมิใจไทย ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 24

นับแต่ นายชัย ชิดชอบ ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา ได้อย่างดียิ่ง ด้วยการประคับประคองการประชุมให้ผ่านลุล่วงมาด้วยดีทุกครั้ง แม้จะมีการวิวาทะกันอย่างรุนแรงในสภาผู้แทนราษฎร แต่นายชัยก็สามารถใช้ประสบการณ์ทางการเมือง วุฒิภาวะและความอาวุโสทางวัยวุฒิ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ความเคารพและเกรงใจ ดำเนินการประชุมจนสำเร็จลุล่วงมาด้วยดี

อ้างอิง

  1. “นายชัย ชิดชอบ”, [ข้อมูลออนไลน์] วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี จากเว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/wiki/
  2. ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย, [ข้อมูลออนไลน์] จากเว็บไซต์ http://politicalbase.in.th/index.php/
  3. “เส้นทางสู่ประธานสภาผู้แทนราษฎร”, [ข้อมูลออนไลน์] จากเว็บไซต์http://news.mcot.net/politic/inside.php?value=bmlkPTExMDE1Jm50eXBlPWNsaXA=

บรรณานุกรม

“นายชัย ชิดชอบ”, [ข้อมูลออนไลน์] วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี จากเว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/wiki/

ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย, [ข้อมูลออนไลน์] จากเว็บไซต์ http://politicalbase.in.th/index.php/

“เส้นทางสู่ประธานสภาผู้แทนราษฎร”, [ข้อมูลออนไลน์] จากเว็บไซต์ http://news.mcot.net/politic/inside.php?value=bmlkPTExMDE1Jm50eXBlPWNsaXA=

ดูเพิ่มเติม

เครื่องมือส่วนตัว