พระราชอำนาจ

จาก ThaiPoliticsGovernment

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ภาพ:Wbar_purple2.jpg
พระมหากษัตริย์ในสมัยต่างๆ
 1. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามครรลองประชาธิปไตย
 2. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งคณะองคมนตรี
 3. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 4. พระราชอำนาจแก้ไขกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
 5. พระราชอำนาจในการแต่งตั้งพระรัชทายาท
 6. พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ
 7. พระราชอำนาจในการสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์
 8. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ
 9. พระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกา
 10. พระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
 11. พระราชอำนาจในการเรียกประชุม เปิดประชุม ปิดประชุม และขยายเวลาประชุมของรัฐสภา
 12. พระราชอำนาจในการยุบสภาฯ แต่งตั้งประธานและรองฯ สส.และสว.ผู้นำฝ่ายค้าน
 13. พระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี
 14. พระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 15. พระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 16. พระราชอำนาจในการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 17. พระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 18. พระราชอำนาจในการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาและตุลาการ
 19. พระราชอำนาจในการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 20. พระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 21. พระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 22. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
เครื่องมือส่วนตัว