หมวดหมู่:รัฐธรรมนูญ

จาก ThaiPoliticsGovernment

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
/wiki/E0B8ABE0B8A1E0B8A7E0B894E0B8ABE0B8A1E0B8B9E0B988E0B8A3E0B8B1E0B890E0B898E0B8A3E0B8A3E0B8A1E0B899E0B8B9E0B88D/Wbar_green1.jpg
บทความคัดสรร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ทำการอภิวัตน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ[1] คณะราษฎรจัดทำร่าง พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พ.ศ. 2475 ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานลงมา ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระองค์ทรงเติมคำว่า “ชั่วคราว” กำกับต่อท้ายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม โดยมีพระราชกระแสรับสั่งแก่คณะราษฎรว่าให้ใช้ พ.ร.บ. ธรรมนูญฯ นี้เป็นการชั่วคราว แล้วให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งคณะอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร (ปรีดี พนมยงค์ 2526 : 346) อ่านต่อ...

/wiki/E0B8ABE0B8A1E0B8A7E0B894E0B8ABE0B8A1E0B8B9E0B988E0B8A3E0B8B1E0B890E0B898E0B8A3E0B8A3E0B8A1E0B899E0B8B9E0B88D/Wbar_blue.jpg
บทความล่าสุด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ทำการอภิวัตน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ[1] คณะราษฎรจัดทำร่าง พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พ.ศ. 2475 ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานลงมา ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระองค์ทรงเติมคำว่า “ชั่วคราว” กำกับต่อท้ายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม โดยมีพระราชกระแสรับสั่งแก่คณะราษฎรว่าให้ใช้ พ.ร.บ. ธรรมนูญฯ นี้เป็นการชั่วคราว แล้วให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งคณะอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร (ปรีดี พนมยงค์ 2526 : 346) อ่านต่อ...

/wiki/E0B8ABE0B8A1E0B8A7E0B894E0B8ABE0B8A1E0B8B9E0B988E0B8A3E0B8B1E0B890E0B898E0B8A3E0B8A3E0B8A1E0B899E0B8B9E0B88D/Wbar_purple2.jpg
สารบัญ
  1. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
  2. เหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญ
  3. สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ
  4. เนื้อหารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  5. กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

หน้าหลัก

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเพียงหมวดหมู่เดียว

เครื่องมือส่วนตัว