เบี้ยประชุม

จาก ThaiPoliticsGovernment

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

ผู้เรียบเรียง จันทมร สีหาบุญลี

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จเร พันธุ์เปรื่อง


ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เบี้ยประชุม เป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มที่บุคคลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ นอกจากงานประจำที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่พิเศษนั้นเป็นการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติตามแต่บทบาทหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งตามบัญญัติแห่งกฎหมาย จะโดยตำแหน่งบทบาทหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภาในฐานะกรรมาธิการ หรือโดยตำแหน่งหน้าที่บุคลากรภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือ ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วย เลขานุการ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แล้วแต่กรณี ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน หรือรายครั้ง และอัตราเบี้ยประชุมจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ตามแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้น เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่เป็นการเฉพาะแล้วแต่กรณี

เนื้อหา

ความหมายของเบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เป็นคำนาม หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ เป็นต้น ที่เข้าร่วมประชุม

เบี้ยประชุม ตามความหมายของพระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2543 หมายถึง ค่าตอบแทนที่ทางราชการจ่ายให้แก่กรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายและมาประชุม

ประเภทของเบี้ยประชุม

ตามกฎหมายได้แบ่งประเภทเบี้ยประชุมออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน คือ เบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายเดือนให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย และมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติงานในด้านการกำหนดนโยบายอันมีผลกระทบต่อการบริหาร เศรษฐกิจ หรือสังคมในภาพรวมของประเทศ ตามรายชื่อคณะกรรมการและอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 2 เมษายน 2551 เบี้ยประชุมเป็นรายเดือนจะจ่ายให้เฉพาะเดือนที่มีการประชุมและกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2. เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง คือ เบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งสำหรับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องประชุมกันตามเนื้อหาและความสำคัญของภารกิจที่คณะกรรมการชุดนั้นรับผิดชอบ โดยเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งนี้จะจ่ายให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นครั้ง ๆ เท่านั้น อัตราเบี้ยประชุมเป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสถานะตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2546 มาตรา 5 ดังนี้

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

กรรมการ หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการ แต่ไม่รวมถึงกรรมการซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในหน้าที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ

คณะอนุกรรมการ หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ

อนุกรรมการ หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ แต่ไม่รวมถึงอนุกรรมการซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในหน้าที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ หมายถึง ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือโดยประกาศพระบรมราชโองการให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 มีกรณียกเว้นตาม มาตรา 4 สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือโดยประกาศพระบรมราชโองการ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือประกาศบรมราชโองการนั้นกำหนดเบี้ยประชุมหรือผลประโยชน์ตอบแทนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เบิกจ่ายเงินลดหลั่นกันไปตามแต่สถานะที่ได้รับการแต่งตั้ง และตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 มาตรา 9 ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่กำหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ผู้ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการที่ข้างต้น

ส่วนรองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการได้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งในแปดของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการหรืออนุกรรมการมีสิทธิได้รับ

กรรมการหรืออนุกรรมการคณะหนึ่งที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประขุมเป็นรายครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมนั้น เพียงครึ่งเดียว ส่วนที่ปรึกษาให้ได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการแล้วแต่กรณี

สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ได้เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมอัตราเดียวกันกับกรรมการหรืออนุกรรมการแล้วแต่กรณี โดยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเพียงคนเดียว ส่วนผู้ช่วยเลขานุการรับเบี้ยประชุมได้ไม่เกินสองคน

นอกจากนี้ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ได้แก่ กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งและมาประชุม ในกรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้จะต้องแต่งตั้งผู้แทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะเบิกค่าเบี้ยประชุมได้


อัตราการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมรายครั้ง

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ แลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 ดังนี้

ประเภท อัตราไม่เกิน (บาท : คน : ครั้ง)
ประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมตามมาตรา 9 1,500
กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา 6 (2) 1,200
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตามมาตรา 6 1,200
ประธานอนุกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมตามมาตรา 9 1,000
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตามมาตรา 7 (2) 800
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตามมาตรา 7 800


หลักฐานการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ประกอบด้วย

1. เรื่องเดิมการขออนุมัติจัดการประชุมและอนุมัติงบประมาณค่าเบี้ยประชุม

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายเซ็นต์

4. รายงานการประชุม

5. ใบสำคัญรับเงิน

- ชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้รับเงิน

- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน

- รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน

- จำนวนเงิน (ตัวเลขและตัวหนังสือ)

- ลายเซ็นต์ชื่อผู้รับเงิน

เบี้ยประชุมของสมาชิกรัฐสภา

สมาชิกรัฐสภาเป็นอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการจากผู้มีอำนาจที่มีสมาชิกรัฐสภานั้นสังกัดอยู่ โดยนัยแห่งบทบาทอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา ให้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมเท่านั้น และมีสิทธิรับเบี้ยประชุมได้เพียงครั้งเดียว เว้นแต่กรณีที่มีการประชุมอื่นด้วยในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้นได้ไม่เกินสองครั้ง

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547

อัตราการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของสมาชิกรัฐสภาในฐานะกรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการ ดังนี้

ประเภท อัตราไม่เกิน บาท/คน/ครั้ง
กรรมาธิการตามมาตรา 7 1,000
อนุกรรมาธิการตามมาตรา 7/1 500

การรับเบี้ยประชุมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการของสมาชิกรัฐสภา ประธานกรรมาธิการ และกรรมาธิการให้ได้รับเบี้ยประชุมจำนวนเท่ากัน ส่วนประธานอนุกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการให้ได้รับเบี้ยประชุมจำนวนเท่ากัน

หนังสือแนะนำให้อ่านต่อ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

- ข้อบังคับว่าด้วยการลา การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495

- ข้อบังคับว่าด้วยการลา การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. 2495

- ข้อบังคับสภาผู้แทนว่าด้วยการลา การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภาผู้แทน กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการสภาผู้แทน (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2491

- ข้อบังคับวุฒิสภาว่าด้วยการลา การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกวุฒิสภา กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2491

- ข้อบังคับพฤฒสภาว่าด้วยการลา การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกพฤฒสภา และเบี้ยประชุมของกรรมาธิการพฤฒสภา พ.ศ. 2490

- ข้อบังคับสภาผู้แทนว่าด้วยการลา การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภาผู้แทน กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการสภาผู้แทน พ.ศ. 2490

- ข้อบังคับสภาว่าด้วยการลา การลดเงินเดือน ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภา และเบี้ยประชุมของกัมมาธิการสภาผู้แทนราสดร (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2486

- ข้อบังคับสภาว่าด้วยการลา การลดเงินเดือน ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภา และเบี้ยประชุมของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2485

- ข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วยการลา การลดเงินเดือน ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภา และเบี้ยประชุมของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือกรรมาธิการ พ.ศ. 2518

- พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่ง เงินค่ารับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเบี้ยประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือกรรมาธิการ พ.ศ. 2511

- พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่ง และค่าพาหนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2500

- พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่ง และค่าพาหนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. 2495

- พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่ง และค่าพาหนะของสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทน กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. 2490

- พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่ง และค่าพาหนะของสมาชิกพฤฒสภา และสภาผู้แทน กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. 2490

พระราชกฤษฎีกา

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

- พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537

- พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. 2534

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2523

- พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521

- พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. 2520

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2519

- พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517

- พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติ และเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. 2516

- พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2508

- พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2504

- พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. 2502

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2495

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2494

- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2491

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกัมการ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2486

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยปะชุมกรรมการ พุทธศักราช 2480

บรรณานุกรม

สมฤทธิ์ แก้วอาจ (2529). “บทความ เรื่อง เงินประจำตำแหน่งและผลตอบแทนของสมาชิกรัฐสภา และคณะกรรมาธิการ”. ปีที่ 34 ฉบับที่ 7 เดือน ก.ค. 2529 หน้า 74-77.

“พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547”. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 78 ก ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2547 หน้า 1.

“พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550”. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 69 ก ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2550 หน้า 15.

“พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547”. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 67 ก ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2547 หน้า 1.

“พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548”. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 28 ก ลงวันที่ 25 มีนาคม 2548 หน้า 1.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 2 เมษายน 2551.

เครื่องมือส่วนตัว